امکان برگشت کالا تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.